Banetti.Market

BRC - GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY

Banetti, uluslararası standartlara sahip pek çok belgenin yanısıra, İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC)’nin 1998 yılında geliştirdiği, BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi standardına da sahiptir. Modern üretim tesislerinde, HACCP Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Tesis Çevre Standartları, Ürün Kontrolü, Süreç Kontrolü ve Personel Yeterliliği ve Hijyeni Standartları gibi kriterleri oluşturan Banetti, objektif bir belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendiriliyor olmanın ayrıcalığını müşterileri ve tüketicileriyle paylaşmaktadır. İç süreçlerin etkili kontrol edilmesi ve hata yapma riskinin minimize edilmesini sağlayan bu belge ile Banetti, üretimde verimliliği arttırırken kalitesinin sürdürülebilirliğini bir kez daha ortaya koymuş olur.

PDF İndir

KOSHER

Kosher İbranice’de “uygun” anlamına gelmektedir. Banetti, Musevi inancına uygun olarak üretilmiş ürünleri tescilleyen Kosher belgesine sahiptir. Bu belgenin alınması sürecinde; din adamları (haham) tarafından tüm üretim aşamaları takip edilerek, kullanılan malzeme ve hatta ekipmanların musevi inançlarına uygun olup olmadığı bizzat üretim yerinde kontrol edilir. Uygulama, ekipman ve malzemelerde inançlarına aykırı bir durum olmaması durumunda din adamları firmada üretilen ürünlere kosher(koşer) belgesi verir.

PDF İndir

HELAL

Arapça bir kelime olan “helal”; yasal, meşru, geçerli manasındadır. Yiyecek ve tüketim maddelerinde helal şartı, İslam dini için standart sınırdır. Banetti, İslam ülkelerine ve Müslümanların yoğun olduğu bazı ülkelere yönelik ihracatlarda istenen Helal Sertifikasına sahiptir. Helal sertifikası; güvenilir, yetkin ve tarafsız bir kurum tarafından, söz konusu üretimin helal standartlarla uygunluk içerisinde yapılıp yapılmadığının denetlemesi ve teyit edilmesi sonucu verilir. Bu belgeyle dünya pazarında önemli bir yere sahip olan Banetti ürünlerinin, Şeriat'a göre üretildiği ve tamamen izlenebilir üretim tedarik zincirini takip ettiği için müslümanlar tarafından ticareti ve tüketiminin yasal olduğu onaylanmıştır.

PDF İndir

ISO 22000:2005

Uluslararası Standart Örgütü tarafından 01 Eylül 2005 tarihinde yayınlanan ISO 22000:2005 standardı Gıda Güvenliği yönetim sistemi olarak yayınlanan ilk uluslararası standarttır. Banetti, gıda sektörü içinde yer alan kuruluşların, gıdanın tüketim anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik tehditleri kontrol altına almak için gereken şartları kapsayan bir yönetim sistemi standardı olarak nitelendirilen ISO 22000 belgesine sahiptir. Gıda, insan yaşamının devamı için en önemli gereksinimlerden biridir. İnsanoğlunun ana ihtiyaçlarından biri olmasının yanında onu güvenli bir şekilde tüketmek de birey adına en temel haktır. Bu sebeple Banetti, tüketicinin gıda güvenliği ile ilgili beklenti ve taleplerine öncelik verir. Çalışanlarının hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini önemser. Düzenli denetimlerle oluşması muhtemel tehlikeleri tespit ederek risk faktörünü ortadan kaldırmayı amaçlar.

PDF İndir

ISO 9001:2015

Banetti için kalite; sadece erişilebilir değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir nitelik taşımalıdır. Bu düşünceden yola çıkarak, sahip olduğu ISO 9001 belgesiyle ürünlerini uluslararası kabule sahip bir yönetim anlayışı ile ortaya koyar ve böylece kalitesinin sürekliliği ile ilgili müşteri ve tüketicilerine güven sunar. Sektöründe, müşteri ve tüketicilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir üretim modeli geliştiren Banetti, sürekli gelişmeyi hedefleyen kalite yönetim sistemiyle karşılıklı memnuniyeti merkezine alır.

PDF İndir

ISO 14000:1 - 18000:1

Banetti, çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemlerle kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan ISO 14001 standardına sahiptir. Üretim aşamasından tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte çevreye duyarlı bir anlayış sergileyen Banetti, ürün kalitesi için gösterdiği titizliği çevre konusunda da sürdürür. İlgili mevzuatların getirdiği yükümlülüklerle sınırlı kalmaz. Yaşanabilir bir dünya ve geleceğe miras bırakılacak temiz bir çevre için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir. Banetti, çevre bilinci yüksek personeli ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardına göre üretim yapan modern tesisiyle, ulusal ve uluslararası platformda saygın bir kimliğe sahiptir.

PDF İndir

ISO 45001:2018

ISO 45001 her türde sektöre ve faaliyetleri tüm organizasyonlara uygulanabilen, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan etkin bir araçtır. Bu standart yardımıyla iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlendiği, analiz edildiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasal mevzuata uyumlu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin bulunduğu ve bunların gerçekleştirilmesi için uygulamaların hayata geçirildiği bir yönetim sistemi kurmak mümkündür. Bu sayede çalışanlar acil durumlara hazır, iş sağlığı ve güvenliği performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

PDF İndir

İşletme Kayıt No

İşletme kayıt numarası, Türkiye'de faaliyet gösteren her işletmenin resmi tanımlayıcısıdır. Ticaret Sicili'nde yer alır ve işletmenin kimliğini belirler. Bu numara, işletmeler arasındaki güvenilir ticaretin temelini oluşturur ve resmi işlemlerde kullanılır. İşletme sahipleri, işlerini yürütürken bu numarayı resmi belgelerde ibraz ederler.

PDF İndir